Hallopedit

 

Ylioppilaskunnalla on edustus suuressa osassa Aalto-yliopiston tiedekuintia. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan toimikuntiin opiskelijavalinnat EST- ja TLT-tutkinto-ohjelmien osalta tehdään osin ylioppilaskunnan edustajistossa Sähköinsinöörikillan esityksestä ja osin Sähköinsinöörikillassa. Tietoa toimikuntien tehtävistä saat täältä tai klikkaamalla toimikuntaotsikkoa.

Jos sinulla on joku asia, jonka haluaisit hallopedien ottavan esille kokouksissaan, ota yhteyttä joko yksittäiseen hallopediin; tai kaikkiin yhteisesti mailaamalla osoitteeseen eta-haloped@list.ayy.fi.

Korkeakoulun toimikunnat

Sähkötekniikan korkeakoulun toimikunnat

Akateeminen komitea

 • toimii ehdollepanoviranomaisena täytettäessä professorin virkaa, päätettäessä tällaisen viran täyttämistä koskevan asian raukeamisesta tai päätettäessä kutsumismenettelyyn ryhtymisestä
 • nimittää virkoihin, joihin nimittäminen johtosäännön mukaan kuuluu tiedekuntaneuvoston tehtäviin
 • tekee hallitukselle esitykset mm. tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrästä, koulutusta koskevista asioista, tulossopimuksesta ja määrärahojen jakamisesta
 • määrää väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten tarkastajat, arvostelee väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä hyväksyy lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot
 • asettaa koulutusasioita käsittelevät koulutusneuvostot
 • vahvistaa tiedekunnan tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisällöt

Akateemiseen komiteaan kuuluu 1 dekaani, 6 professorikunnan edustajaa, 4 muun henkilökunnan edustajaa, 4 opiskelijoiden edustajaa ja 2 yliopiston ulkopuolista edustajaa.

Koulutusneuvosto

 • tekee tiedekuntaneuvostolle ehdotukset tutkinto-ohjelmien sisällöstä
 • määrää kandidaattiseminaarien vastuuopettajat, diplomitöiden valvojat ja ohjaajat sekä arvostelee diplomityöt
 • hyväksyy ohjelmiinsa suoritetut tutkinnot lisensiaatin- ja tohtorintutkintoja lukuunottamatta
 • käsittelee muut sen tehtäväksi annetut tai johtosäännöllä määrätyt asiat

Tutkintotoimikunta

Tutkintotoimikunta käsittelee tutkintoasioita kerran kuukaudessa ja esittelee ne koulutusneuvostoille (perusopintoasiat), tiedekuntaneuvostolle (jatko-opintoasiat) tai dekaanin päätettäväksi.

 • suunnan sekä pää- ja sivuaineen valinnat (TS1995)
 • kandidaatin tutkinnot
 • diplomitöiden aiheanomukset
 • diplomitöiden arvostelu
 • diplomi-insinöörin tutkinnot
 • jatko-opiskelijaksi hyväksyminen
 • jatko-opintojen tutkintovaatimukset
 • lisensiaatin työt ja tutkinnot
 • väitöskirjan valvojan, ohjaajan, esitarkastajan sekä vastaväittäjän hyväksyminen
 • julkaisuluvan myöntäminen
 • väitöskirjojen hyväksyminen
 • tohtorin tutkintojen myöntäminen

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa)

OpLaan tehtäviin kuuluu tiedekunnan kaikenlainen opetuksen laadun parantaminen. OpLaa seuraa tiiviisti tiedekunnassa tapahtuvaa tutortoimintaa, haastattelee tiedekunnan opetusvirkoihin valittavat henkilöt ja antaa lausunnon opetustaidosta. Lisäksi OpLaa pyrkii kehittämään tiedekunnassa tapahtuvaa kurssien arviointia sekä tekee esitykset opettajien palkitsemisesta. OpLaa järjestää myös julkisia keskustelutilaisuuksia (Experience Forum) kulloinkin esillä olevista opetukseen liittyvistä asioista. Yhteistyössä muiden tahojen kanssa (esim. opetuksen ja opiskelun tuki) OpLaa järjestää tiedekunnassa tarvittaessa muita opetuksen laatuun liittyviä tapahtumia (esim. assarikoulutusta). OpLaan kotisivut

Tiedotustoimikunta

Suunnittelee fukseille lähetettävää pakettia ja miettii myös osaston esitteitä ja mainoksia yms. Ruutukehässä näytettävästä materiaalista päätetään tässä toimikunnassa.

Kirjastotoimikunta

Kirjastotoimikunta kokoontuu n. 2-4 kertaa vuodessa keskustelemaan ja valmistelemaan päätöksiä kirjaston palveluiden kehittämiseksi. Toimikuntaan kuuluu professorikunnan edustaja puheenjohtajana, kirjaston henkilökunta, edustaja pääkirjastolta, korkeakoulusihteeri ja opiskelijoiden edustaja. Toimikunta tekee päätöksiä kalliiden alan lehtien tilaamisesta ja muusta kokoelmaan liittyvästä, keskustelee yhteistyöstä pääkirjaston kanssa, suunnittelee kirjaston palveluita ja kartoittaa puutteita. Yksi opiskelijaedustaja.