Vaalijärjestys

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n vaalijärjestys

 

I Luku Yleisiä määräyksiä

1 § Soveltamisala

Valittaessa Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n, jäljempänä kilta, valtuustoa noudatetaan tätä vaalijärjestystä ellei killan säännöissä toisin määrätä.

2 § Valtuustovaalit

Vaali toimitetaan joka vuosi syyskuun viimeisen viikon tai lokakuun kahden (2) ensimmäisen kokonaisen viikon aikana kahtena peräkkäisenä arkipäivänä vaalilautakunnan määräämässä vaalihuoneistossa. Molempina päivinä äänestysaikaa on oltava vähintään kuusi (6) tuntia.

Valtuusto voi erityisestä syystä siirtää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä vaalit pidettäväksi muuna ajankohtana syys-lokakuussa. Päätös asiasta on tehtävä viimeistään elokuussa.

Vaalit ovat salaiset.

3 § Äänioikeutetut

Äänioikeutettuja ovat kaikki killan varsinaiset jäsenet. Äänioikeutetuista muodostetaan vaaliluettelo.

Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi (1) ääni. Ääni on annettava henkilökohtaisesti.

4 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia ovat kaikki killan varsinaiset jäsenet.

II Luku Vaalilautakunta

5 § Tehtävät

Vaalilautakunta valmistelee, toimeenpanee ja valvoo vaalit.

6 § Nimeäminen

Killan hallitus nimeää vaalilautakunnan syyskuun ensimmäisen kokonaisen viikon sunnuntaihin mennessä.

7 § Kokoonpano

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kolme (3) varsinaista jäsentä. Vaalilautakunnalle nimetään lisäksi neljä (4) varajäsentä ensisijaisuusjärjestyksessä, jotka toimivat vaalilautakunnassa vaalilautakunnan jäsenten tilalla näiden ollessa estyneitä tai esteellisiä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vaalilautakunnan jäsenten täytyy olla vaalikelpoisia.

8 § Esteellisyys

Vaalilautakunnan jäsenen asettuessa ehdokkaaksi vaaleissa, todetaan hänet esteelliseksi toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä. Ensimmäisestä varajäsenestä tulee varsinainen jäsen. Muiden varajäsenten ensisijaisuusjärjestys säilyy. Toisesta varajäsenestä tulee ensimmäinen varajäsen ja niin edelleen.

Varajäsenen noustessa varsinaiseksi jäseneksi tai hänen asettuessaan ehdokkaaksi vaaleissa, nimeää killan hallitus uuden varajäsenen.

9 § Päätöksenteko

Vaalilautakunta on päätösvaltainen ainoastaan täysilukuisena. Kokouksiin voi osallistua vain paikan päällä.

Jos vaalilautakunta ei ole jostakin asiasta yksimielinen, on sen heti alistettava asia killan hallituksen ratkaistavaksi.

Vaaleja koskevia määräyksiä annettaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on pyrittävä kohtuullisuuteen, tasapuolisuuteen ja äänestäjien tahdon esille tulemiseen.

Vaalilautakunnan tulee pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat liitteineen julkisia heti niitä käsitelleen kokouksen jälkeen ja ne on asetettava näkyville killan viralliselle ilmoitustaululle.

Vaalitulos on kuitenkin julkinen vasta tuloksen julkistamisen jälkeen.

10 § Toimikausi

Vaalilautakunnan toimivalta alkaa nimettäessä ja päättyy tässä vaalijärjestyksessä määritellyn valitusajan päätyttyä.

III Luku Ehdokasasettelu

11 § Asiakirjojen jättäminen vaalilautakunnalle

Kaikki vaaliasiakirjat tulee jättää vaalilautakunnalle viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. Asiakirjojen palauttamiseen tulee varata vähintään kolme (3) peräkkäistä arkipäivää. Asiakirjat on voitava jättää vielä yhtä (1) viikkoa vaalijulistuksen antamisen jälkeen.

Vaaliasiakirjat tulee jättää vaalilautakunnan ilmoittamaan paikkaan.

12 § Ehdokasilmoitus

Ehdokas ilmoittaa ehdokasilmoituksessaan nimensä. Lisäksi ehdokas vakuuttaa olevansa
vaalikelpoinen.

Kukin ehdokas saa jättää vain yhden ehdokasilmoituksen. Vaalilautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä muutoksia ehdokasilmoitukseen ehdokasasettelun ollessa käynnissä.

IV Luku Valmistelevat toimenpiteet

13§ Vaalijulistus

Vaalilautakunta antaa vaalijulistuksen vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. Vaalijulistus on julkaistava samassa määräajassa ainakin killan virallisella ilmoitustaululla.

Vaalijulistuksen tulee sisältää tieto ainakin

i.   vaalin ajankohdasta,

ii.  vaalihuoneiston sijainnista,

iii.  minne ja milloin vaalilautakunnalle jätettävät vaaliasiakirjat on toimitettava,

iv.  missä ja milloin ehdokaslista on nähtävillä sekä

v.   määräykset vaalimainonnasta.

14§ Ehdokasilmoitusten tarkastaminen

Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasilmoitukset. Ehdokasilmoituksiksi hyväksytään ne ilmoitukset, jotka ovat oikein tai vaalilautakunnan yksimielisen päätöksen mukaan yksiselitteisesti laadittuja sekä määräaikaan mennessä palautettuja.

15§ Ehdokaslistan muodostaminen

Ehdokkaiden järjestys arvotaan ja heidät asetetaan ehdokaslistaan arvonnan mukaiseen
järjestykseen.

Ehdokkaille annetaan henkilökohtainen ehdokasnumero käyttäen juoksevaa numerointia numerosta kaksi (2) alkaen.

Ehdokaslistaan merkitään ehdokkaiden nimet ja numerot.

Ehdokaslista on asetettava nähtäväksi ainakin killan viralliselle ilmoitustaululle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää.

16§ Äänestysliput

Vaalilautakunnan on laadittava äänestysliput ja huolehdittava, että niitä on käytettävissä riittävä määrä äänestyspäivinä.

Äänestyslipusta tulee käydä selkeästi ilmi mihin paikkaan ja missä järjestyksessä ehdokasnumerot tulee merkitä. Äänestyslippujen tulee olla keskenään yhteneviä ja sellaisia, että vaalisalaisuus säilyy.

17§ Teknisten avustajien määrääminen

Vaalilautakunta voi määrätä avukseen tarvittavan määrän teknisiä avustajia ehdokkaista.

V Luku Vaalitoimitus

18§ Vaalien järjestäminen

Vaalit järjestetään vain, jos hyväksyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin vaalissa on valittavia.

19§ Vaalitoimituksen aloittaminen ja lopettaminen

Vaalitoimituksen alkaessa on vaalilautakunnalla oltava riittävä määrä ehdokaslistoja sekä luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja.

Ensimmäisen äänestyspäivän alkaessa on tarkastettava, että vaaliuurna on tyhjä. Toisen äänestyspäivän alkaessa on tarkastettava, että vaaliuurnan ja äänestysluettelon sinetit ovat ehjät. Tarkastukset suorittaa vähintään kaksi (2) vaalitoimituksen valvojaa ja kyseisen päivän ensimmäinen äänestäjä.

Äänestyspäivinä vaaliuurna on suljettava äänestysajan päättymisen jälkeen siten, että ennen uurnan kannessa olevan sinetin murtamista siihen ei voida pudottaa tai siitä poistaa äänestyslippuja. Vaaliluettelo on sinetöitävä äänestysajan päätyttyä. Sinetit murretaan aina äänestyksen alkaessa.

20§ Vaalitoimituksen valvonta

Vaalitoimituksen aikana on ainakin kahden (2) vaalitoimitusta valvovan henkilön oltava vaalihuoneistossa läsnä. Näistä valvojista ainakin yhden (1) on oltava vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Muina valvojina voi tarvittaessa toimia teknisiä avustajia.

21§ Vaalitoimituksen rauhoittaminen

Vaalitoimituksen valvojien on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista häirintää tai vaalimainontaa.

Vaalitoimituksen valvojat eivät saa antaa tietoja äänioikeuttaan käyttäneistä.

Vaalilautakunnan jäsenten on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja vaaliin liittyvistä määräyksistä.

22§ Vaalisalaisuus

Vaalitoimituksen valvojien on huolehdittava, että äänioikeutettu voi vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun, ja että sitä varten tarpeelliset välineet ovat käytettävissä.

Vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokaslistoja. Erityisesti tällainen lista on asetettava nähtäväksi sinne, missä äänioikeutetun on tehtävä äänestysmerkintä äänestyslippuun.

23§ Ilmoittautuminen ja äänestyslippujen jakaminen

Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava äänestyspaikalla ja todistettava henkilöllisyytensä vaalitoimituksen valvojille. Henkilöllisyystodistukseksi käy passi, henkilökortti, ajokortti tai opiskelijakortti.

Valvojien on tarkoin pidettävä huolta siitä, että äänestyslippuja ei anneta muille kuin äänioikeutetuille.

24§ Äänestyslipun käyttö

Äänioikeutetun on merkittävä äänestyslipussa olevaan paikkaan niiden ehdokkaiden numerot, joita tahtoo äänestää, siinä järjestyksessä, jossa äänet tahtoo antaa. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Jos äänioikeutettu haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimituksen valvojalta annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on merkittävä mitättömäksi ja säilytettävä avaamattomana.

25§ Äänioikeuden käyttäminen

Vaalilautakunta tekee merkinnän vaaliluetteloon sekä äänestyslipun antamisesta äänioikeutetulle että äänioikeuden käyttämisestä.

Merkittyään ehdokkaiden numerot äänestyslippuun on äänioikeutetun vietävä lippu kokoon taitettuna leimattavaksi sekä tämän jälkeen pantava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin äänioikeutetun katsotaan käyttäneen äänioikeuttaan.

26§ Äänioikeutetun avustaja

Mikäli äänioikeutetun kyky tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt, saa hän käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. Avustaja ei saa itse olla ehdokkaana vaalissa.

Avustaja on velvollinen täyttämään tunnollisesti äänioikeutetun tahdon ja pitämään salassa äänestyksessä saamansa tiedot.

VI Luku Vaalin tuloksen julistaminen

27§ Valtuuston muodostaminen ilman vaaleja

Mikäli vaalia varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa on valittavia, julistaa vaalilautakunta nämä ehdokkaat valituiksi.

Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin vaalissa valittavia, järjestää vaalilautakunta täydennysvaalit näitä sääntöjä soveltaen kahden (2) kuukauden kuluessa.

28§ Äänten laskeminen

Vaalitoimituksen päätyttyä suorittaa vaalilautakunta täysilukuisena ääntenlaskennan. Ääntenlaskenta on aloitettava yhden (1) vuorokauden kuluessa vaalitoimituksen päättymisestä. Tällöin

i.   lasketaan vaaliluettelon mukaan äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä,

ii.  otetaan äänestysliput uurnasta ja lasketaan ne aukaisematta,

iii.  avataan äänestysliput, tarkastetaan ne ja erotellaan mitättömiksi julistettavat omaksi ryhmäkseen sekä

iv.  järjestetään liput ensin 1. äänten mukaan ryhmiksi ja lasketaan näin kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänet. Sen jälkeen järjestetään liput 2. äänten mukaan ryhmiksi ja lasketaan näin kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänet, ja niin edelleen kunnes kaikki lipuissa annetut äänet on saatu laskettua.

Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä ja annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä kunkin mitättömäksi julistetun lipun osalta mitätöimisen syy.

Ehdokkailla on oikeus olla läsnä äänten laskemisessa sekä vaalin tulosta julistettaessa. Ehdokkaat eivät saa osallistua tai mitenkään vaikuttaa ääntenlaskentaan. Paikalla olleista on tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

Kaikki ääntenlaskennassa läsnä olleet henkilöt ovat vaitiolovelvollisia vaalituloksesta sen julkistamiseen asti.

29§ Äänestyslipun mitätöiminen

Äänestyslippu on mitätön, jos

i.   se ei ole vaalilautakunnalta saatu,

ii.  se ei ole asianmukaisesti leimattu,

iii. yhdenkin ehdokkaan numero on merkitty siihen siten, että yksiselitteisesti ei ilmene ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut tai

iv.  siihen on tehty selvästi asiaankuulumattomia merkintöjä.

Tyhjinä jätettyjä äänestyslippuja ei mitätöidä vaan ne lasketaan erikseen.

30§ Vertauslukujen muodostaminen

Jokainen ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen yhteenlasketun äänimääränsä, jossa
ensimmäisistä äänistä ehdokas saa yhen (1) äänen, toisista äänistä puoli (1/2) ääntä, kolmansista äänistä yhden kolmannesosa (1/3) ääntä ja niin edelleen.

Ääntenlaskentakokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki vaalilautakunnan läsnäolevat jäsenet allekirjoittavat. Pöytäkirjaan merkitään myös arvontojen tulokset.

31§ Vaalin lopullisen tuloksen julistaminen

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen. Saman vertausluvun saaneiden ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen määräävät arpa.

Valtuustoon valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta ehdokkaasta alkaen niin monta kuin vaalissa on valittavia. Loput ehdokkaat julistetaan varavaltuutetuiksi heidän lopullisten vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen.

Vaalitulos on julistettava yhden (1) vuorokauden kuluessa ääntenlaskennan aloittamisesta.

32§ Tarkastuslaskenta

Vaalilautakunnan on suoritettava tarkastuslaskenta viimeistään neljän (4) vuorokauden kuluttua vaalituloksen julistamisesta, kuitenkin niin, että tuloksen julistamisen ja tarkastuslaskennan välillä on vähintään yksi (1) vuorokausi. Tarkastuslaskennan jälkeen vaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen.

Tarkastuslaskennasta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki vaalilautakunnan läsnäolevat jäsenet allekirjoittavat.

VII Luku Vaalin tulos ja valittaminen

33§ Tuloksen julkistaminen

Äänestystulos on julkistettava kirjallisesti yhden (1) vuorokauden kuluessa sen julistamisen jälkeen ainakin killan virallisella ilmoitustaululla.

34§ Päätöksistä valittaminen

Killan jäsen voi valittaa vaalilautakunnan päätöksistä, vaalitoimituksen järjestämisestä, vaalin tuloksen julistamisesta tai muusta vaalilautakunnan toiminnasta killan hallitukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti neljän (4) vuorokauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta. Hallituksen on viipymättä ratkaistava valitus.

35§ Asiakirjat ja äänestysliput

Äänestysliput ja vaalissa syntyneet asiakirjat on säilytettävä lukitussa paikassa valitusajan (YhdL 32 §) ja valitusten käsittelyn loppuun asti. Tämän jälkeen asiakirjat liitetään killan arkistoon ja äänestysliput hävitetään.

VIII Luku Esteellisyys, estyneisyys, jääviys sekä varavaltuutetut

36§ Esteellisyys

Killan hallituksen jäsenet katsotaan toimikautensa ajaksi esteellisiksi valtuutettuina toimimiseen.

Esteellisten tilalle nostetaan valtuutetut kohdassa 39§ kuvatulla tavalla.

37§ Estyneisyys

Estyneitä ovat ne valtuutetut, jotka ovat valtuuston puhemiehen kokouskutsun yhteydessä asettamaan määräaikaan mennessä ilmoittaneet olevansa estyneitä valtuuston kokouksessa.

Estyneiden tilalle kutsutaan varavaltuutetut kokouksen ajaksi kohdassa 39§ kuvatulla tavalla. Varavaltuutettu toimii varsinaisen valtuutetun tilalla tämän ollessa poissa paikalta.

38§ Jääviys

Tili- ja vastuuvapaudesta päätettäessä ovat asianomaiset jäävejä. Valtuutettu on jäävi myös silloin, kun valtuusto käsittelee asiaa jossa valtuutettu voi saada taloudellista etua. Valtuutettu voi jäävätä itsensä missä tahansa asiassa.

Jäävien tilalle ei kutsuta varajäseniä. Jäävit eivät saa osallistua päätöksentekoon.

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, jos valtuutettujen ja jäävien yhteenlaskettu määrä ylittää killan säännöissä määritellyn päätösvaltaisuuden rajan.

39§ Varavaltuutettujen kutsuminen

Estyneen tai esteellisen valtuutetun tilalle kutsutaan tilalle suurimmalla vertausluvulla oleva varavaltuutettu.

Estyneisyydet ja esteellisyydet käsitellään vertausluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta aloittaen. Esteellisyydet käsitellään ennen estyneisyyksiä.

40§ Valtuuston täydentäminen

Mikäli valtuutettu eroaa tai erotetaan valtuustosta, kutsutaan hänen tilalleen varavaltuutettu kohdan 39§ mukaisesti.

Mikäli valtuutettuja on vähemmän kuin killan säännöissä määrätään, tulee vaalilautakunnan järjestää täydennysvaalit kahden kuukauden kuluessa näitä sääntöjä soveltaen. Mikäli vaalilautakuntaa ei ole, nimeää killan hallitus sellaisen.

IX Luku Erityisiä määräyksiä

41§ Rangaistukset

Tätä vaalijärjestystä rikkovalle voi vaalilautakunta määrätä rangaistuksen. Rangaistuksena käytettäköön ehdokkaan hylkäämistä tai muuta vaalilautakunnan sopivaksi katsomaa rangaistuskeinoa väärinkäytöksen laadusta riippuen.

42§ Vaalijärjestyksessä määräämättömät asiat

Tässä vaalijärjestyksessä määräämättömistä asioista päättää killan hallitus.

43§ Vaalijärjestyksen muuttaminen

Muutoksia tähän vaalijärjestykseen voidaan tehdä killan valtuuston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä.

Tämä vaalijärjestys on hyväksytty Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston kokouksessa 3/2018 7.5.2018. Tämä vaalijärjestys korvaa aiemman killan vaalijärjestyksen.